Code of Conduct

 

Introduktion

Hos Scan Lux Flexible A/S forpligter vi os til at drive forretning på en ansvarlig måde. Det samme forventer vi af de leverandører, vi samarbejder med. Vi forventer, at alle vores leverandører lever op til vores adfærdskodeks, som beskriver vores etiske retningslinjer.

Overholdelse af love

Leverandører forpligter sig til at overholde alle gældende love og regler i de lande, hvor de opererer.

Arbejdstider

Leverandører skal overholde alle gældende love og bestemmelser om løn og arbejdstid, også hvad angår mindsteløn, overtidsbetaling, sygefravær og andre former for kompensation. Lønninger skal betales regelmæssigt, til tiden og være rimelige i forhold til det udførte arbejde. Tilbageholdelse af løn må ikke bruges som en disciplinær foranstaltning.

Diskrimination

Scan Lux Flexible A/S accepterer ikke, at leverandører direkte eller indirekte diskriminerer ansatte på baggrund af herkomst, hudfarve, køn, religion, sprog, politisk holdning, fagforeningsmedlemskab, handicap, seksuel orientering, civilstand eller alder. Kvinder skal modtage deres fastsatte barsel i tilfælde af graviditet, og afvisning af gravide arbejdstagere er ikke acceptabelt.

Forretningsintegritet

Leverandører bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Mobning og misbrug

Hverken ansatte, processer, produktioner eller miljøet må udsættes for fare eller risiko. Scan Lux Flexible A/S accepterer ikke hård, umenneskelig behandling eller misbrug af ansatte. Under ingen omstændigheder er magtmisbrug, fysisk straf, trusler, seksuel-, verbal-, eller fysisk chikane tilladt. Leverandører skal til enhver tid behandle deres ansatte med værdighed og respekt.

Tvangsarbejde

Leverandører må under ingen omstændigheder bruge tvangsarbejde, gældsarbejde, uopsigelige arbejdskontrakter eller lignende. Leverandører må under ingen omstændigheder tvinge udenlandske arbejdstagere, der er ansat på kontrakt, til at forblive ansat mod deres vilje.

Børnearbejde

Leverandører skal overholde alle gældende love og regler vedrørende minimumsalder. Leverandører er ansvarlige for at kontrollere de ansattes alder og sikre, at disse oplysninger er tilgængelige ved auditering. Hvis Scan Lux Flexible A/S opdager, at en leverandør gør brug af mindreårig arbejdskraft, beder vi leverandører om at træffe nødvendige foranstaltninger for at håndtere det, og i samarbejde med leverandøren vil vi forsøge at finde en tilfredsstillende løsning. Hvis det noteres, at et barn udfører arbejde, skal det stoppes og leverandøren forventes at handle i barnets interesse. Ethvert tiltag skal sørge for at forbedre, ikke forringe barnets situation.

Lærlinge/praktikanter

Scan Lux Flexible A/S accepterer lærlingeuddannelser i lande, hvor loven tillader det. Leverandører skal dog sikre, at lærlingens arbejde ikke forstyrrer lærlingens uddannelse. Endvidere skal leverandører sikre, at aktiviteter, der udføres af lærlinge, er rettet mod uddannelse, og at lærlinge kompenseres ordentligt i henhold til national lovgivning. Hvis Scan Lux Flexible A/S har grund til at tvivle på, at leverandører opfylder disse betingelser, accepterer vi ikke sådanne læreprogrammer.

Sundhed og sikkerhed

Leverandører skal sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for de ansatte inden for områder som støjreduktion, ventilation, rene arbejdsområder og ergonomiske arbejdsstationer. Som minimum skal leverandører sikre, at:

 • Brandbeskyttelsesudstyr, herunder brandalarmer og brandslukkere er tilgængelige;
 • Medicinske akutplaner og evakueringsplaner og procedurer er almenkendte;
 • Belysning og ventilation installeres og vedligeholdes;
 • Alle maskiner vedligeholdes og udstyres med passende beskyttelsesforanstaltninger;
 • Alle farlige materialer opbevares og bortskaffes sikkert;
 • Sanitære faciliteter som minimum følger lokale love.

Underleverandører  

Leverandører er ansvarlige for, at underleverandører overholder vores adfærdskodeks.

Miljøbeskyttelse

Scan Lux Flexible A/S har fokus på, hvordan vores aktiviteter påvirker virksomheden internt såvel som vores omgivelser. Vi har ansvar for at tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed i hele vores værdikæde. På samme måde forventer vi, at leverandørerne handler ansvarligt.

Leverandører skal overholde alle lokale love og bestemmelser vedrørende miljøbeskyttelse. De skal have procedurer på plads i forhold til at håndtere direkte og indirekte miljøpåvirkninger i forbindelse med deres aktiviteter. Scan Lux Flexible A/S forventer, at leverandører:

 • bestræber sig på at reducere deres miljøaftryk;
 • bestræber sig på at holde affald, fast såvel som flydende, på et minimum;
 • bestræber sig på at holde deres vand- og elforbrug på et minimum;
 • håndterer kemikalier på en miljømæssigt ansvarlig måde;
 • håndterer, opbevarer og bortskaffer farligt affald i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Auditering

Scan Lux Flexible A/S auditerer leverandører og deres faciliteter, for at sikre overholdelse af vores adfærdskodeks. For at sikre overholdelse forventer Scan Lux Flexible A/S, at leverandører:

 • giver adgang til relevante dokumenter efter anmodning;
 • giver adgang til information vedrørende produktion af ordrerne;
 • giver adgang til at foretage anmeldte såvel som uanmeldte besøg på stedet;
 • giver mulighed for at foretage fortrolige samtaler med ansatte i forbindelse med besøg.

I tilfælde af afvigelse fra adfærdskodeksen vil Scan Lux Flexible A/S gå i konstruktiv dialog med leverandøren.

Resumé

Scan Lux Flexible A/S forventer, at alle leverandører respekterer ovenstående adfærdskodeks, og at leverandører gør deres yderste for at imødekomme vores standarder. Desuden forventer vi, at leverandører informerer deres ansatte om indholdet i vores adfærdskodeks. Vi forventer, at leverandører placerer adfærdskodeksen et sted, der er tilgængeligt for de ansatte. Vi tror på, at vejen til et godt samarbejde er baseret på åbenhed, dialog, tillid og høj faglighed.

.

Kontakt os

Hos Scan Lux Flexible A/S gør vi alt for at finde den mest optimale emballageløsning til dig. Kontakt os og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig.

+ 45 86 13 43 00
Send besked