Salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighed

1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg, tilbud og leverancer fra Scan Lux Flexible A/S, medmindre andet er aftalt skriftligt. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers salgsdokumenter, herunder accept, finder ikke anvendelse. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

2. Levering

2.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, sker levering frit fra Scan Lux Flexible A/S’ lager i Fredensborg eller fra et af Scan Lux Flexible A/S eksterne lagre efter Scan Lux Flexible A/S’ valg. Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de Incoterms, der er gældende ved aftalens indgåelse.

2.2 Kan levering som følge af købers forhold ikke gennemføres, henstår varerne for købers regning og risiko på Scan Lux Flexible A/S’ lager. Scan Lux Flexible A/S er berettiget til at opkræve lagerleje, få dækket omkostninger m.v.

2.3 Forsendelse sker omkostningsfrit til hele landet herunder brofaste øer for leverancer større end kr. 5.000. For leverancer mindre end kr. 5.000 betales et fragt- og ekspeditionsgebyr som vil fremgå på ordrebekræftelse. Scan Lux Flexible A/S forbeholder sig ret til dellevering.

2.4 Miljøgebyret skal dække de, efterhånden temmelig omfattende omkostninger, Scan Lux Flexible A/S er pålagt ud fra et lovgivningsmæssigt krav og et samfundsansvarligt hensyn.

Vi skal alle yde et bidrag for at værne om vores miljø, og dette vil vi i Scan Lux Flexible A/S meget gerne tage del i. Derfor bruges hvert år mange ressourcer på at være så skånsom som mulig med de miljøbelastninger det medfører at drive industrivirksomhed. Omkostningerne er dog steget markant over de sidste 10 år, og vi syntes ikke det er rimeligt at skjule sådanne ekstra omkostninger i priserne, men derimod ønsker vi at synliggøre dem som en separat omkostning over for vore kunder. Der er specifikt tale om omkostninger til bl.a.

–  Bortskaffelse af miljøfarligt affald på den korrekte miljørigtige måde

–  Sortering og opbevaring af miljøfarligt affald

–  Håndtering og bortskaffelse af udtjent elektronik

–  Efterlevelse af miljøgodkendelse samt miljølovgivningen

–  Ekstra miljøomkostninger mht. transport- og energiafgifter

–  Relevante miljøgodkendelser

Ovennævnte betyder en anselig øget omkostning for Scan Lux Flexible A/S, og vi ser os derfor nødsaget til i fremtiden, at få dækket en del af disse omkostninger, således at vi også fremover kan fortsætte kursen med en miljørigtig produktion. Alle faktureringer vil derfor være belagt med et miljøgebyr på kr. 2,20 % af nettobeløbet – dog maksimalt DKK 479,00 pr. faktura.

3. Mængde- og kvalitetstolerancer

3.1 Scan Lux Flexible A/S forbeholder sig ret til mængdeafvigelser på indtil 15 % af den aftalte mængde.

3.2 Produkters egenskaber, eksempelvis vægt, dimension, farve m.v. kan variere indenfor et vist toleranceområde. Produktet anses for at være kontraktmæssigt leveret, hvis dets værdier ligger indenfor +-20 %, eller hvis det svarer til de individuelle kvalitetsspecifikationer, der er skriftligt aftalt i de enkelte tilfælde.

3.3 Materiale fra køber såsom specifikationer, beskrivelser, tegninger, illustrationer m.v. anses alene for generelle retningslinjer og er ikke en del af nærværende aftale, medmindre andet er aftalt skriftligt.

4. Ansvarsbegrænsninger

4.1 Scan Lux Flexible A/S er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser, driftstab i øvrigt eller andre indirekte tab eller følgeskader.

4.2 Scan Lux Flexible A/S’ erstatningsansvar er begrænset til det beløb, køber har erlagt for varen (eller mangel på samme).

5. Forsinkelse

5.1 Leveringstiden er fastsat af Scan Lux Flexible A/S. En udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser eller krav overfor Scan Lux Flexible A/S. Scan Lux Flexible A/S er aldrig ansvarlig for forsinkelse, som skyldes afgivelser i købers prognoser for forbrug af det bestilte produkt.

5.2 Såfremt køber ønsker at gøre forsinkelsen gældende, skal køber straks reklamere skriftligt over for Scan Lux Flexible A/S.

5.3 Scan Lux Flexible A/S er til enhver tid berettiget til at erstatte den af køber bestilte vare med en anden vare, som forholdsvist svarer til den bestilte vare. Såfremt køber ikke accepterer ombytningen af den bestilte vare med den alternative vare er Scan Lux Flexible A/S ikke ansvarlig for forsinkelse af den bestilte vare.

5.4 Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.

6. Ejendomsforbehold

6.1 Varerne forbliver Scan Lux Flexible A/S’ ejendom, indtil samtlige beløb er betalt. Indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge varerne eller på anden måde råde over varerne på en måde, som strider mod ejendomsforbeholdet.

7. Tilbud, ordrebekræftelse og pris

7.1 Medmindre andet er anført i tilbuddet, er alle skriftligt afgivne tilbud bindende i 10 arbejdsdage, således at købers accept af tilbuddet skal være Scan Lux Flexible a/s i hænde inden 10 arbejdsdage fra dateringen af tilbuddet.

7.2 Stemmer Scan Lux Flexible A/S’ ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber reklamere pr. fax eller e-mail senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelse. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold uden afvigelser.

7.3 Alle priser angives i DKK. ekskl. moms. – medmindre andet er skriftligt aftalt. Omfattes leverancen af en skriftlig prisaftale inklusiv råvarebasis, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af denne.

8. Returvarer

8.1 Scan Lux Flexible A/S yder kun returret på baggrund af en skriftlig aftale med en af Scan Lux Flexible A/S’ medarbejdere.

8.2 Det er i alle tilfælde en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse leveres ubeskadigede hos Scan Lux Flexible A/S i original emballage.

8.3 Returomkostninger afholdes af kunden med mindre andet er skriftligt aftalt.

8.4 Scan Lux Flexible A/S tilbyder 14 dages fortrydelsesret på vores standardsortiment. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget din vare.

8.5 Inden 14 dage fra modtagelse skal der gives information via mail eller telefon om ønske om at gøre brug af fortrydelsesret.

8.6 Returnering af købsbeløb vil blive udstedt til samme betalingsmiddel, som var benyttet ved køb.

9. Salgsmateriale, tegninger m.v.

9.1 Scan Lux Flexible A/S har såvel ejendomsret som immateriel ret til salgsmateriale, produktionsværktøjer, tegninger og andet teknisk materiale vedrørende leverancen, herunder film og klicheer, medmindre andet er aftalt skriftligt.

10. Aftagepligt

10.1 Køber har pligt til at aftage varerne senest 6 mdr. efter accept af tilbud, hvis der er tale om speciesvarer, produceret efter aftale. Aftager køber ikke produkterne rettidigt, er Scan Lux Flexible A/S berettiget til at fakturere færdigfremstillede produkter med 100 % og halvfabrikata med 85 % af den aftalte købesum. Fakturerede produkter opbevares for købers risiko. Er varerne ikke aftaget inden 12 måneder fra accept af tilbud, er Scan Lux Flexible A/S berettiget til at kassere varerne, hvilket ikke fritager køber for forpligtelsen til at betale for varerne.

11. Lovvalg og værnepligt

11.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret. Internationale privatretlige regler og den internationale købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.

11.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen og disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende betingelsernes eksistens eller gyldighed, afgøres ved de almindelige danske domstole, uagtet købers hjemsted.

12. Betaling og kreditgivning

12.1 Kreditgivning uden sikkerhedsstillelse kan kun ske på baggrund af tilfredsstillende økonomiske oplysninger baseret på Scan Lux Flexible A/S vurdering alene. Hvis købers betalingsevne efter Scan Lux Flexible A/S’ opfattelse forringes væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er Scan Lux Flexible A/S berettiget til, som betingelse for ordrens udførelse, at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for købesummen.

12.2 Køber er ikke berettiget til at modregne i udstedte fakturaer, medmindre modkravet skriftligt er anerkendt af Scan Lux Flexible A/S.

12.3 Manglende overholdelse af Scan Lux Flexible A/S’ betalingsbetingelser betragtes som en væsentlig misligholdelse, der berettiger Scan Lux Flexible A/S til at standse aftalte leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, uforfaldent eller allerede forfaldent, indbetalt straks efter en skriftligt påbud herom fra Scan Lux Flexible A/S.

12.4 Scan Lux Flexible A/S tager imod følgende betalingskort: Visa/Dankort, Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard 

12.5 Beløbet debiteres først fra betalingskort når varen er afsendt fra vores lager.

13. Produktansvar

13.1 Vedrørende produktansvar er Scan Lux Flexible A/S ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Scan Lux Flexible A/S fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Scan Lux Flexible A/S’ produktansvarsforsikring. Såfremt andet følger af ufravigelige regler, er Scan Lux Flexible A/S ikke ansvarlig for nogen form for tab direkte tab såvel som indirekte tab.

13.2 Køber skal straks skriftligt underrette Scan Lux Flexible A/S, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber. Bliver Scan Lux Flexible A/S sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

13.3 Såfremt Scan Lux Flexible A/S skulle blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Scan Lux Flexible A/S skadesløs i det omfang, Scan Lux Flexible A/S’ ansvar er fraskrevet eller begrænset ved disse generelle salgs- og leveringsbetingelser eller aftalen i øvrigt.

14. Force majeure og andre uforudsete omstændigheder

14.1 Scan Lux Flexible A/S er ikke ansvarlig over for køber eller tredjemand for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt den manglende opfyldelse skyldes påviselige usædvanlige omstændigheder, såfremt disse indtræder efter bekræftelse af ordren og ligger uden for Scan Lux Flexible A/S’ kontrol, herunder krig, oprør, brand, tyveri, blokade, eksport- og importforbud, strejke, lockout, beslaglæggelse, valutarestriktioner, vareknaphed i almindelighed, brand, tyveri, naturkatastrofe eller lignende omstændigheder. Scan Lux Flexible A/S er i disse tilfælde berettiget til at annullere ordren helt eller delvist eller at levere ordren, når opfyldelseshindringen er ophørt. Scan Lux Flexible A/S er forpligtet til under hele forløbet at holde køber skriftligt orienteret.

15. Fortrolighedspolitik

15.1 Scan Lux Flexible er en emballageforhandler. Vi sælger hovedsageligt emballage til andre virksomheder og i meget lille grad til private. Vi indsamler data på virksomheder, såsom: CVR-nummer, adresse, telefonnummer og persondata i form af kontaktpersonoplysninger: navn, telefonnummer og e-mail.

15.2 Scan Lux Flexible A/S vil ikke videregive information om kunden / brugeren til tredjepart, medmindre at det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Kunden vil blive informeret om dette.

15.3 Kundeinformationer og følsom data vil ikke blive videresolgt til nogen tredjepart uden kundens tilladelse. 

15.4 Alle data bliver indsamlet med det for øjemål at kunne bestilte varer via vores onlineshop eller telefonopringning, virksomhedsbesøg, samarbejde og for at kunne fremsende information omkring ordre, varer, status, ect. Vi indsamler kundedata ved bestilling på vores side, hvor alle nye kunder skal give tilladelse til at vi indsamler- og opbevarer data inden de kan aflægge en bestilling.

15.5 Vi indsamler tilladelse af kundedata via telefonopkald, ordrebestillinger lavet online og ved tilmelding til vores nyhedsbrev.

15.6 Vi indsamler data i form af e-mailadresse via tredjepartssamarbejde med Mailchimp. Mailchimp har ikke adgang til følsomme data, men kun navn, telefon og e-mail på de pågældende kunder. 

15.7 Modtager vi data som er forkerte vil disse blive forsøgt rettes til rigtige oplysninger og ellers blive slettet fra vores database.

15.8 Vi opbevarer alle data fortroligt og videregiver ikke data. Data på kunder vil blive opbevaret så længe et samarbejde kan bibeholdes og slettes kun hvis den pågældende kunde har ønske om dette.

15.9 Kunden har til enhver tid ret til at kræve sine oplysninger ændret, anonymiseret eller slettet fra vores database. Bemærk dog, at det ikke vil være muligt fortsat at handle som kunde hos os uden at vi har tilladelse til kundedata. 

16. Mangler

16.1 Ved levering skal køber straks, inden det leverede tages i brug, foretage forsvarlig kontrol af det leverede. Såfremt der ikke foretages forsvarlig kontrol, eller der senere konstateres mangler som kunne/burde have været påvist før ibrugtagning, er Scan Lux Flexible A/S ikke ansvarlig for eventuelle mangler.

16.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er opdaget give Scan Lux Flexible A/S skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består.

16.3 Såfremt varen kommer frem i beskadiget stand skal dette påføres alle relevante fragtdokumenter, ellers overgår ansvar til køber.

16.4 Har køber ikke inden 2 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Scan Lux Flexible A/S, kan køber ikke senere gøre den gældende.

Kontakt os

Hos Scan Lux Flexible A/S gør vi alt for at finde den mest optimale emballageløsning til dig. Kontakt os og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig.

+ 45 86 13 43 00
Send besked